Ameezing

LEVERINGSVOORWAARDEN AMEEZING CARNAVALX

1 Algemeen

1.1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AMEEZING CARNAVALX 2023. AMEEZING CARNAVALX is een merk van Stichting Evenementen LGMK. De Stichting Evenementen LGMK geregistreerd bij de kvk in Eindhoven met het inschrijfnummer: 17277811.  Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en AMEEZING CARNAVALX, volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van AMEEZING CARNAVALX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AMEEZING CARNAVALX eventueel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met AMEEZING CARNAVALX zijn overeengekomen.

1.4. AMEEZING CARNAVALX heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de website shop te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van AMEEZING CARNAVALX zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. AMEEZING CARNAVALX behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen AMEEZING CARNAVALX en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van AMEEZING CARNAVALX; het door de klant vervolgens op ‘Bestel’ icoon klikken op de website van AMEEZING CARNAVALX; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van AMEEZING CARNAVALX op de ‘Bestel’ icoon te klikken, hierop van AMEEZING CARNAVALX op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat AMEEZING CARNAVALX de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3. De administratie van AMEEZING CARNAVALX geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan AMEEZING CARNAVALX verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door AMEEZING CARNAVALX verrichte leveringen. AMEEZING CARNAVALX erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (btw).

3.2. Toegangsbewijzen dienen direct online via een bankovermaking (Ideal betaalmethode) betaald te worden. Contante betalingen of overige betaalmanieren worden niet geaccepteerd.

3.3. Betaalde toegangsbewijzen kunnen onder geen beding teruggegeven worden aan AMEEZING CARNAVALX. Voor AMEEZING CARNAVALX ontvangen gelden kunnen nimmer, noch gedeeltelijk, noch geheel, worden terug geclaimd en AMEEZING CARNAVALX zal onder geen enkele voorwaarde overgaan tot enige restitutie.

3.4 De digitaal verstrekte bestel-bevestiging is tevens uw toegangsbewijs.

4 Toegang

4.1. Uitsluitend op vertoon van een print van de bevestiging, of een digitale versie daarvan, zal toegang tot het evenement verleend worden.

4.2. Toegangscontrole vind plaats aan de hand van het unieke bestelnummer en de QR-code.

4.3 De bevestiging is niet persoonsgebonden en aan iedereen die de geprinte bevestiging toont kan toegang verleend worden.

4.4 AMEEZING CARNAVALX kan nooit aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de bevestiging in verkeerde handen valt en derden aanspraak maken op de toegang.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. AMEEZING CARNAVALX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door AMEEZING CARNAVALX geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2. AMEEZING CARNAVALX garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door AMEEZING CARNAVALX geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

7 Bestellingen/communicatie

7.1. AMEEZING CARNAVALX is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en AMEEZING CARNAVALX, dan wel tussen AMEEZING CARNAVALX en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en AMEEZING CARNAVALX.

8 Persoonsgegevens

8.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen conform het op deze site opgenomen privacy verklaring  worden behandeld.

8.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van AMEEZING CARNAVALX. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de evenementen en nieuwsberichten van HET LAMPEGATS GEMENGD MANNENKOOR. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en het opgenomen privacy verklaring.

© AMEEZING EINDHOVEN 2017. ALL RIGHTS RESERVED.